Slevy 50 až 70 % na vybrané produkty zde.🥳
info o objednávkách: po–pá 8–15:30
+420 776 008 028
info o zboží: po–ne 10–18
+420 777 355 833

Top značky

Top značky

Top značky

Obchodní podmínky

společnosti Endorphin Republic s.r.o., se sídlem Švejcarovo náměstí 2694/5, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 24146960, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 182959, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese endorphinrepublic.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Endorphin Republic s.r.o., se sídlem Švejcarovo náměstí 2694/5, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 24146960, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 182959 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a třetí osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese endorphinrepublic.cz (dále jen „webové stránky“), a to prostřednictvím rozhraní webových stránek (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

I.2.      Pokud je kupujícím spotřebitel – tj. každý člověk, který kupní smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, pak se vztahy výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami řídí NOZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Pokud kupující není spotřebitelem, pak se právní vztahy založené smlouvou nad rámec těchto obchodních podmínek řídí NOZ. Kupující, který při objednávce uvede IČO a/nebo DIČ, nebude považován za spotřebitele, ale za osobu povinnou k dani - podnikatele.

I.3.      Smluvní strany mohou změnit, vyloučit či doplnit některá ustanovení těchto obchodních pouze písemnou dohodou obou stran (např. v kupní smlouvě) s tím, že ostatní ustanovení obchodních podmínek zůstávají pro smluvní strany nadále v platnosti. Smluvní strany se dohodly, že na smluvní vztahy učiněné s odkazem na tyto obchodní podmínky se v zahraničním obchodě použijí též standartní obchodní podmínky INCOTERMS 2020, nestanoví-li konkrétní kupní smlouva jinak. Zboží bude dodáváno kupujícím na území České republiky a Slovenské republiky.   Pokud bude kupujícím osoba povinná k DPH, registrovaná k DPH v zahraničí pro intrakomunitární plnění, a pokud zboží bude dodáno do zahraničí, použijí se dodací podmínky INCOTERMS 2020 DPU (dodání na místo vykládky v zahraničí).

I.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém  jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém  jazyce.

I.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

I.6.      Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány dle právního řádu České republiky.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

II.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

II.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

II.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen chránit před prozrazením informace nezbytné k přístupu do jeho uživatelského účtu.

II.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

II.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

II.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

III.1.   Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 NOZ se nepoužije.

III.2.   Zboží je na webovém rozhraní obchodu nabízeno jako:

 • produkt ve finálním provedení, nebo
 • produkt s možností individuálních úprav dle výběru a zadání kupujícího,
 • produkt s možností individuálního vyznačení personalizace, spočívající ve vyznačení textu či jiného motivu na zboží, a to dle výběru a zadání kupujícího.

III.3.   Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen a dodacích lhůt jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

III.4.   Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o cenách a dodacích lhůtách individuálních úprav zboží uvedených v odst. III.2. písm. (ii) a (iii), dále i informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

III.5.   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

III.6.   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

III.7.   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

III.8.   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

III.9.   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

III.10. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že na stránkách podávajícího byly uváděny omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, dále šlo-li  o poslední kus daného zboží, příp. je-li zboží v mezidobí vyprodáno nebo trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě kupní smlouvy.

III.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

 

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY A CENA ZBOŽÍ

IV.1.   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému - platební brány pro akceptaci platebních karet;
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího;
 • v hotovosti na adrese provozoven prodávajícího, jejichž adresy a otevírací doba jsou zveřejněny na webových stránkách
 • na dobírku, tj. v hotovosti či bezhotovostně prostřednictvím platby platební kartou přepravci.

IV.2.   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží uvedené v objednávce.

IV.3.   Cena zboží je uváděna bez i včetně DPH, pro kupující z ČR v CZK, pro kupující ze Slovenské republiky v EUR.

IV.4.   V případě prodeje hotového produktu, tj. produktu, u něhož kupující nezadal požadavek na jeho individuální úpravy uvedené v odst. III.2. písm. (ii) či  (iii) těchto obchodních podmínek, prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, pokud tak není u produktu výslovně uvedeno.  U produktu, u něhož u něhož kupující zadal požadavek na jeho individuální úpravy uvedené v odst. III.2. písm. (ii) či  (iii) těchto obchodních podmínek, je záloha vyžadována, a to ve výši  uvedené  na webovém rozhraní. Tímto není dotčeno ustanovení následujícího odstavce těchto obchodních podmínek.

IV.5.   V případě platby v hotovosti či platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě případné bezhotovostní (a zálohové) platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

IV.6.   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

IV.7.   Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

IV.8.   V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny zboží či zálohy, byla-li vyžadována, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

IV.9.   Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. V případě, kdy si kupující zboží převezme osobně oproti úhradě kupní ceny v provozovně prodávajícího, obdrží kupující v souladu s následujícím odstavcem účtenku.

IV.10. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

V.        DODACÍ LHŮTY, ZPŮSOB DODÁNÍ, NEODEBRÁNÍ ZBOŽÍ

V.1.    Termín dostupnosti zboží uvedený na webových stánkách je informativní. Závazná je dodací lhůta uvedená v potvrzení objednávky (příp. kupní smlouvě, zálohové faktuře) zaslaném prodávajícím kupujícímu. Dodací lhůta se proporčně prodlužuje o prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny.  Dodací lhůta je splněna dnem odeslání zásilky, dnem vyskladnění zboží ze skladu prodávajícího nebo dnem připravení zboží k převzetí kupujícím.

V.2.    Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných či prodávajícím nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, stávky, nouzový stav, cestovní a dopravní omezení, pandemie, karanténní opatření a další překážky, které nejsou způsobeny či zaviněny prodávajícím a nastaly nezávisle na jeho vůli. Ve všech uvedených případech je prodávající povinen na výzvu kupujícího vysvětlit důvody svého prodlení a eventuální výskyt uvedených okolností doložit, přičemž ve všech uvedených případech je vyloučeno právo kupujícího uplatnit nárok na náhradu škody anebo sankce způsobené prodlením s dodávkou, pokud prodávající na výzvu kupujícího doloží, že prodlení bylo způsobeno okolnostmi jsoucími mimo přiměřenou kontrolu prodávajícího a vzniklými nezávisle na jeho vůli.

V.3.    O připravenosti zboží vydat či expedovat prodávající kupujícího vyrozumí emailem na elektronickou adresu kupujícího.

V.4.    Způsob dodání zboží je určen v kupní smlouvě. Pokud není sjednáno jinak, jde úhrada dopravného k tíži kupujícího, který bude o její výši před uzavřením kupní smlouvy prodávajícím vždy informován. Kupující přebírá nejpozději odesláním zboží (předáním zboží k přepravě) riziko vzniku škody na zboží, s výjimkou situace, kdy půjde o dodání zboží do zahraničí a kdy bude závazná dodací podmínka INCOTERMS 2020 DPU. Odlišná ujednání lze písemně upravit v kupní smlouvě, zejména odvoláním na dodací paritu podle INCOTERMS 2020. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

V.5.    Smluvní strany se dohodly, že pokud kupující zakoupené zboží nepřevezme do 10 dnů ode dne, kdy byl e-mailem prodávajícím nebo dopravcem k odběru vyzván (dále jen „neodebrané zboží“), je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a toto zboží prodat jiné osobě. Kupujícímu pak nevzniknou žádné nároky na náhradu škody, např. ušlý zisk apod. Písemné odstoupení musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž je za doručení považováno i doručení elektronické zprávy na email uvedený v objednávce a/nebo datové zprávy.

V.7.    Smluvní pokuty a poplatky lze započíst oproti přijaté záloze a/nebo jiným plněním uhrazeným kupujícím. 

 

VI.      PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY

 

VI.1.   V případě, kdy kupní smlouva byla uzavřena prostřednictvím emailové komunikace na dálku, má kupující, je-li spotřebitelem, v souladu s § 1829 NOZ právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží (členové věrnostního programu mají právo odstoupit v prodloužené lhůtě dle podmínek věrnostního programu). Tohoto práva lze využít pouze v případě, jedná-li se o spotřebitele. 

VI.2.   V souladu s ustanovením § 1820 písm. f) NOZ tímto prodávající poskytuje poučení spotřebitelům o právu odstoupit od smlouvy v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb.  pro případ uzavření kupní smlouvy prostředky na dálku:

1. Právo odstoupit do smlouvy.

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni dodání zboží, tj. ode kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, tj. Endorphin Republic s.r.o., se sídlem Švejcarovo náměstí 2694/5, Stodůlky, 155 00 Praha 5,  e-mail: mail@endorphinrepublic.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít níže přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

 

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy.

2.1 Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. V případě, kdy jste kupní cenu zboží či její část uhradili prostřednictvím dárkového poukaz či voucheru, Vám bude tato kupní cena či její část vrácena opět prostřednictvím prodávajícím vystaveného dárkového poukazu.

 2.2 

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte Endorphin Republic s.r.o., se sídlem Švejcarovo náměstí 2694/5, Stodůlky, 155 00 Praha 5. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho vzhledu a funkčnosti.

 

3.  Vzor oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát: Endorphin Republic s.r.o. - reklamace, K Borovému 101, 251 01 Říčany- Jažlovice e-mail: mail@endorphinrepublic.cz

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

- Datum uzavření kupní smlouvy (*)/datum obdržení (*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě )

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

VI.3.   Pro zdárné a bezproblémové vrácení zboží prodávající žádá kupujícího – spotřebitele o dodržení následujícího postupu:    

 • Kontaktujte nás s žádostí o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením data uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží. Po kontrole Vás vyzveme k písemné žádosti o odstoupení od kupní smlouvy a o zaslání zboží zpět.
 • Kompletní žádost společně s kopií objednávky zašlete doporučeně či e-mailem na naši fakturační adresu.
 • Samotné zboží zašlete doporučeně a pojištěné na naši fakturační adresu. Za ztrátu či poškození zásilky během přepravy zpět neručíme. Zboží musí být kompletní (včetně všech dokladů a příslušenství), nepoužité, nepoškozené a zabaleno tak, aby se během přepravy nepoškodil jeho originální obal. Vrácené zboží zpět nezasílejte na dobírku (takové zboží nebude převzato).
 • Peníze budou zaslány stejnou formou, jako proběhla platba (na účet, složenkou). V případě, kdy cena zboží byla kupujícím hrazena na dobírku, bude kupní cena  kupujícímu vrácena na účet, který kupující prodávajícímu písemně označí.

     

VI.4.   Byl-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i nepoškozený poskytnutý dárek.

VI.5.      Odstoupit od kupní smlouvy nelze v případě, kdy:

 • je zboží vráceno poškozené (včetně originálních obalů), použité nebo nekompletní, a/nebo
 • v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) NOZ v případě, kdy bylo zboží bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, zejména pak v případě, kdy byly na zboží provedeny k zadání kupujícího jeho individuální úpravy uvedené v odst. III.2. písm. (ii) či  (iii) těchto obchodních podmínek.  

VI.6.   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku kupujícím vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Tedy v případě, kdy kupující kupní cenu zboží či její část uhradil prostřednictvím dárkového poukaz, mu bude tato kupní cena či její část vrácena opět prostřednictvím prodávajícím vystaveného dárkového poukazu. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

VI.7.   Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

VII.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

VII.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 NOZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

VII.2.  U převzetí zboží musí kupující bezprostředně po obdržení zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné viditelné poškození vzniklé přepravou. Zjištěné vady musí být v případě dodání zboží přepravcem vyznačeny na dodací list a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou uznány. Ostatní vady zjištěné po rozbalení zboží musí kupující ihned písemně oznámit prodávajícímu.

VII.3.  Prodávající poskytuje kupujícímu nad rámec zákonné odpovědnosti za vady zboží upravené v NOZ záruku za jakost zboží po dobu 24 měsíců ode dne dodání zboží.

VII.4.  Kupující je při užívání zboží povinen důsledně dodržovat pravidla jeho užívání tak, jak mu budou doručena současně se zbožím (dále jen „Pravidla“). Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za jednání kupujícího při užívání zboží v rozporu s Pravidly.

VII.5.  Nároky kupujícího z vad zboží vyplývají z příslušných ustanovení občanského zákoníku České republiky.

VII.6.  Odpovědnost prodávajícího za vady nevzniká a ani o vady kryté zárukou za jakost se nejedná v případě, kdy: (a) zboží bylo prokazatelně použito v rozporu s Pravidly; a/nebo (b) bylo použito nevhodně vzhledem k jeho užitným vlastnostem anebo v rozporu s účelem, ke kterému je určeno; a/nebo (c) bylo následně svévolně upraveno, změněno či spojeno s jinými předměty nedodanými prodávajícím. Kupující bere na vědomí, že za důvod k uplatnění nároků z vad zboží  nelze považovat drobné diskrepance v rozměrech a barevných odstínech oproti zobrazení zboží na webových stránkách prodávajícího. Odpovědnost za vady ani záruka za jakost se taktéž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.  

VII.7.  V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1. písm. j) NOZ je kupující oprávněn se obrátit se svou eventuální stížností, jež nebyla k jeho spokojenosti vyřešena prodávajícím, na příslušný český soud nebo na Českou obchodní inspekci, případně na místně příslušný živnostenský úřad dle sídla prodávajícího.  

VII.8.  Ustanovení uvedená v tomto článku obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

VII.9.  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, případně i v sídle prodávajícího.

VII.10.Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

VIII.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

VIII.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

VIII.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy mail@endorphinrepublic.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

VIII.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

VIII.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

VIII.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

VIII.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 NOZ. Kupujícímu může být doručováno na jeho elektronickou adresu.

 

IX.      OSOBNÍ ÚDAJE

 

IX.1.   V souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nám poskytujete své osobní údaje, které prodávající, jako správce, zpracovává, a to v rozsahu jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, čísla mobilního telefonu a/nebo pevné linky, platební údaje, zakoupené zboží.

IX.2.   Vaše osobní údaje zpracováváme (i) pro splnění kupní smlouvy a v souvislosti s jednáním před uzavřením smlouvy, (ii) pro splnění zákonné povinnosti, tj. zejména ve vztahu k povinnostem týkajícím se zákonné odpovědnosti prodávajícího či poskytnuté záruky, a (iii) pro účely oprávněných zájmů prodávajícího jako správce, které zahrnují rovněž zpracovávání pro účely přímého marketingu (jak prostřednictvím pošty, tak i elektronické pošty, či telefonu) a provedení marketingového průzkumu.

 

IX.3.   V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte jako subjekt údajů právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

IX.4.   Prodávající může pro výše uvedené účely dané osobní údaje kupujícího zpracovávat a předávat je zpracovatelům, kteří pro něj zpracovávají osobní údaje nebo provádějí marketingové průzkumy. Informace o zpracovatelích, kteří pro prodávajícího zpracovávají dané osobní údaje nebo provádějí marketingové průzkumy, je možné získat na adrese prodávajícího.

 

IX.5.   Osobní údaje prodávající uchovává po dobu nezbytnou pro účely plnění ze smlouvy a dále po dobu 5 let od ukončení právního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.

 

IX.6.      V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají. Toto právo především spočívá v získání potvrzení, že osobní údaje o vás zpracováváme a dále právo na určité informace, jako je účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, plánovaná doba jejich zpracování atd. a dále v právu na kopii osobních údajů, které o Vás vedeme, včetně jejich zdrojů, účelů a metod zpracovávání a subjektů, s nimiž Vaše údaje sdílíme;
 • právo na opravu, resp. doplnění, osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů.

 

IX.7.   Máte-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s platnými předpisy, máte právo vznést námitku proti zpracování a dále i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

IX.8. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

X.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno.

 

X.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

X.3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

X.4.    Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se s obsahem těchto obchodních podmínek seznámil, souhlasí s nimi a přijímá je.

 

X.5.    Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování:                Endorphin Republic s.r.o., K Borovému 101, 251 01 Říčany - Jažlovice

adresa elektronické pošty:          mail@endorphinrepublic.cz

telefonní kontakt:                          + 420 776 008 028 

V Praze dne 14.6. 2021

 

 

Založte si Endorphin pas a získejte přístup ke slevám, odměnám a výjimečným službám.