Pravidla soutěže FJÄLLRÄVEN

Endorphin Republic s.r.o.

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatel soutěže: Endorphin Republic s.r.o., Švejcarovo nám. 2694/5, 15500, Praha 5, IČO: 24146960, DIČ: CZ24146960

Organizátor: Endorphin Republic s.r.o., Švejcarovo nám. 2694/5, 15500, Praha 5, IČO: 24146960, DIČ: CZ24146960

2. Termín a místo průběhu soutěže

Soutěž “Vyhrajte batoh nebo brašnu Fjällräven z kolekce G-1000” (dále jen soutěž) probíhá v termínu od 15. 2. 2022 do 23. 2. 2022 (23:59) prostřednictvím sociální sítě Facebook (dále jen „místo konání soutěže“).

3. Účast v soutěži

3.1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která není ze soutěže vyloučena ve smyslu článku 6.12 těchto pravidel níže, zaregistruje se pro účast v soutěži způsobem uvedeným v článku

3.2 těchto pravidel níže a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech.

3.2. Soutěžící je oprávněný zúčastnit se soutěže pouze jednou. Svůj komentář nesmí po jeho uveřejnění nijak upravovat.

3.3. Soutěžící se zúčastní soutěže tak, že v době konání soutěže na sociální síť Facebook (dále pouze „soutěžní síť“) přidá komentář pod soutěžním příspěvek, čímž provede svoji registraci řádným a úplným způsobem a zapojí se tak do soutěže.

3.4. Doplňující komentář vkládaný soutěžícím nesmí být v rozporu s dobrými mravy, být vulgární, podněcovat k nenávisti skupiny obyvatelstva, příp. být jakkoli v rozporu s platnými právními předpisy a dále v rozporu s oprávněnými zájmy Pořadatele a Organizátora. Nebude-li komentář soutěžícího splňovat dané podmínky, bude soutěžící ze soutěže vyřazený.

3.5. Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže a provedou registraci řádným a úplným způsobem. Organizátor a Pořadatel mají právo kdykoli posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

4. Výhry v soutěži, průběh soutěže, mechanismus určení výherce

Výherci batohu Kanken a brašny Gear bag se stanou výherci vybraní odbornou porotou složenou ze zaměstnanců Pořadatele po konci soutěže.

5. Předání výher výhercům

5.1 Organizátor bude výherce kontaktovat prostřednictvím komentáře pod soutěžním postem nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení soutěže a vyzve ho, aby prostřednictvím svého instagramového profilu odeslal Pořadateli soukromou zprávu s kontaktními údaji, které jsou nezbytné pro předání výhry. Kontaktními údaji jsou: jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.

5. 2. Výše uvedené údaje musí výherce zaslat nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl kontaktovaný Organizátorem.

5.3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání nebo jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit či nepředat výhry v případě porušení pravidel soutěže ze strany výherce nebo jakéhokoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy.

5.4. Pokud výherce výhru odmítne, ztrácí nárok na výhru a Pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům. Stejným způsobem bude Pořadatel postupovat v případě, že se nepodaří výherce opakovaně (alespoň dvakrát) kontaktovat.

5.5. Výhry budou předány výhercům nejpozději do 30 dnů od skončení soutěže.

6. Další ustanovení

6.1. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

6.2. Účastí v soutěži, resp. provedením registrace, vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

6.3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher bude součástí dodatků těchto pravidel.

6.4. Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

6.5. Soutěžící odpovídá za to, že zveřejněním svého komentáře na sociální síti Facebook nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.

6.6. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora soutěže, fyzické osoby jinak spolupracující s Pořadatelem nebo Organizátorem na organizaci soutěže a osoby blízké. V případě, že se výhercem stane takto vyloučená osoba, Pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel případně ji použít k jiným účelům.

6.7. Organizátor prohlašuje, že společnost Facebook je plně osvobozena od jakýchkoliv závazků, které by pro ně mohly vyplývat z této soutěže. Organizátor prohlašuje, že tato soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná společností Facebook.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Účastník soutěže uděluje výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, email, adresa (ulice, číslo popisné, město, PSČ) společnosti Endorphin Republic s.r.o., Švejcarovo nám. 2694/5, 15500, Praha 5, IČO: 24146960, DIČ: CZ24146960

jako zpracovateli osobních údajů pro účel provedení soutěže.

II. Účastník soutěže uděluje správci a zpracovateli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel provedení soutěže na dobu provádění soutěže.

III. Účastník soutěže uděluje správci a zpracovateli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, email, adresa (město), fotografie a audiovizuální záznam účastníka soutěže pro účel dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj.:

- nabízení obchodu a služeb,

- zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e- mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění (v Slovenské republice dle zákona č. 646/2005 Z. z. o ochraně niektorých rozhlasových programových služieb a televizních programových služieb a služieb informačnej spoločnosti, v platném znění)

- jejich užití ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách správce a zpracovatele v souvislosti s touto marketingovou akcí.

IV. Účastník soutěže uděluje správci a zpracovateli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel dalšího marketingového zpracování (uvedený výše) na dobu 5 let od udělení souhlasu.

Výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů je nezbytný pro účast v soutěži, aby byli jednotliví účastníci rozlišitelní, identifikovatelní a nezaměnitelní. Obdrží-li organizátor či pořadatel odvolání souhlasu nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této soutěži bez náhrady. V případě výhry účastníka soutěže budou jeho osobní údaje zveřejněné na webových stránkách správce a zpracovatele v rozsahu jméno, příjmení a město.

V. Organizátor tímto informuje účastníky soutěže, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

VI. Účastník soutěže prohlašuje, že byl poučen o svých právech ohledně zpracování osobních údajů v níže uvedeném rozsahu:

Poučení o právech dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 dále jen jako „General Data Protection Regulation“ nebo jen jako „GDPR“.

Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o mých právech v souvislosti se zpracováním Mých osobních údajů, a to v intencích ustanovení článku 13, 15-22 a 34 GDPR.

Zejména pak jsem si vědom/a toho, že:

· - podle článku 13 GDPR:

· mám právo požadovat od Správce přístup k Mým osobním údajům,

· mám právo požadovat opravu nebo výmaz Mých osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů,

· mám právo podat stížnost u dozorového úřadu,

· poskytnutí Mých osobních údajů Správci není ani zákonným ani smluvním požadavkem, tedy nemám povinnost Mé osobní údaje Správci poskytnout, a byl/a jsem též poučen/a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů (viz bod 11 v části „Obsah souhlasu se zpracováním mých osobních údajů“),

· - podle článku 15 GDPR - právo na přístup k Mým osobním údajům:

· mám právo získat od Správce potvrzení, zda Mé osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo získat přístup k Mým osobním údajům a k následujícím informacím: a) účely zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Mé osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; d) plánovaná doba, po kterou budou Mé osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; e) existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz Mých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji Mých osobních údajů, pokud nebyly získány přímo ode mne; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro mne.

· mám právo na poskytnutí kopie Mých osobních údajů zpracovávaných Správcem. Za další kopie mi Správce může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podám žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádám o jiný způsob.

· - podle článku 16 GDPR – právo na opravu Mých osobních údajů:

· mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se mě týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mám právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

· - podle článku 17 GDPR – právo na výmaz Mých osobních údajů:

· mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Mé osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů: a) Mé osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) odvolal/a jsem tento souhlas se zpracováním Mých osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) vznesl/a jsem námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo jsem vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR; d) Mé osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) Mé osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje. to, co je uvedeno pod bodem h) výše, se neuplatní, pokud je zpracování Mých osobních údajů nezbytné: a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl Správce pověřen; c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR; e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

· - podle článku 18 GDPR - právo na omezení zpracování Mých osobních údajů:

· mám právo na to, aby Správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů: a) pokud bych popíral/a přesnost Mých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost Mých osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a já bych odmítl/a výmaz Mých osobních údajů a žádal/a bych místo toho o omezení jejich použití; c) Správce již Mé osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak já bych je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) vznesl/a-li bych námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad mými oprávněnými důvody.

· pokud bylo zpracování omezeno podle bodu j) výše, mohou být tyto Mé osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s mým souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.

· - podle článku 19 GDPR - oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu Mých osobních údajů nebo omezení zpracování:

· Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly Mé osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy Mých osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce mne informuje o těchto příjemcích, jen pokud to budu požadovat.

· - podle článku 21 GDPR – právo vznést námitku:

· mám z důvodů týkajících se mé konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Mých osobních údajů, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce Mé osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad mými zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

· mohu uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

· - podle článku 22 GDPR – Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování:

· mám právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro mě právní účinky nebo se mě obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí: a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi mnou a Správcem; b) povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu mých práv a svobod a oprávněných zájmů; c) založeno na mém výslovném souhlasu.

· - podle článku 34 GDPR – oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů

· Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Mých osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro má práva a svobody, má Správce povinnost mi toto porušení bez zbytečného odkladu oznámit.

· Oznámení podle předchozího bodu q) se však nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek: a) Správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita, zejména taková, která činí tyto Mé osobní údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování; b) Správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro má práva a svobody podle bodu q) výše se již pravděpodobně neprojeví; c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí.

 

 

Založte si Endorphin pas a získejte přístup ke slevám, odměnám a výjimečným službám.